Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Μικρές Compact μονάδες επεξεργασίας λυμάτων “Μικροί βιολογικοί καθαρισμοί” σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα DIN 4261-1 και EN 12 566-3 για επεξεργασία καθαρισμού αστικών λυμάτων

Iδανικοί για εφαρμογή σε:

Τύποι μονάδων SBR

ΤΥΠΟΣΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
Comp-OXY-4_10 PE4-10 άτομα0,8 έως 2,0 m3/d1,7 KW
Comp-OXY-12_30 PE12-30 άτομα2,0 έως 6,0 m3/d2,9 KW
Comp-OXY-32_50 PE32-50 άτομα6,0 έως 10 m3/d3,5 KW

* Η επιλογή για μεγαλύτερες μονάδες γίνεται κατόπιν ζήτησης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα των προκατασκευασμένων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο SBR (SBR=Sequencing Batch Reaktor):

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες διαδικασίες που απαιτούν τρία στάδια καθαρισμού (προεπεξεργασία / βιολογική επεξεργασία / τελική διαύγαση), με την τεχνολογία SBR (SBR= Sequencing Batch Reaktor=διαδοχικός βιολογικός καθαρισμός) το δεύτερο και το τρίτο στάδιο εκτελούνται σε έναν «αντιδραστήρα» (συνοψίζονται σε μία δεξαμενή). Τα στάδια επεξεργασίας έχουν ως εξής:

 1. Προκαταρκτική επεξεργασία
  Εδώ διαχωρίζονται τα στερεά/λίπη από το υγρό μέσω καθίζησης ενώ τα λίπη διαχωρίζονται στην επιφάνεια σε μορφή επιπλέουσας λάσπης. Στη συνέχεια τα λύματα περνούν δεξαμενή εξισορρόπησης (Buffer) για την τροφοδοσία της καθορισμένης ποσότητας λυμάτων προς τον αντιδραστήρα SBR κατά διαστήματα (κύκλοι λειτουργίας). Η δεξαμενή εξισορρόπησης θα έχει τη δυνατότητα συλλογής των λυμάτων μίας ημέρας (24-ωρο).

 2. Αντιδραστήρας SBR
  Από την προκαταρκτική επεξεργασία, καθορισμένες ποσότητες λυμάτων μεταφέρονται στον αντιδραστήρα SBR σε διαστήματα ελεγχόμενα μέσω του αυτοματισμού (PLC) στον ηλ. Πίνακα της μονάδας. Εδώ ξεκινά η φάση καθαρισμού, κατά την οποία μέσω της παροχής αέρα οι μικροοργανισμοί αποδόμησης του οργανικού φορτίου τροφοδοτούνται επαρκώς με οξυγόνο.

 3. Διαχωρισμός λυμάτων
  Τα λύματα αναδεύονται στην φάση παροχής αέρα, στη συνέχεια ακολουθεί η φάση χωρίς αερισμό αλλά με ανάδευση (απονιτροποίηση) και στο τέλος η φάση ηρεμίας καθίζησης. Σε αυτή τη φάση η λάσπη (βιολογική ιλύς) διαχωρίζεται, καθιζάνει στον πυθμένα του αντιδραστήρα SBR, αφήνοντας το διαυγές (καθαρισμένα λύματα) στο επάνω μέρος.

 4. Απομάκρυνση Λυμάτων
  Στη συνέχεια τα καθαρισμένα πλέον λύματα απομακρύνονται από τον αντιδραστήρα SBR με την βοήθεια αντλίας (εκροή προς διάθεση). Η ονομαζόμενη περίσσεια λάσπης που συγκεντρώνεται στον πυθμένα του αντιδραστήρα SBR, αντλείται σε αραιά χρονικά διαστήματα και συλλέγεται πίσω στην δεξαμενή της προκαταρτικής επεξεργασίας.


  Μετά ξεκινά ένας νέος κύκλος (3-4 κύκλοι /24-ωρο).

  Η όλη διεργασία γίνεται πλήρως αυτόματα με τη βοήθεια του κατάλληλου χρονικού προγραμματισμού στο PLC του ηλ. πίνακα.

Κύκλος φάσεων λειτουργίας του SBR

Α. τροφοδοσία/γέμισμα
Β. τροφοδοσία αέρα (αερισμός)
C. ανάδευση (απονιτροποίηση)
D. ηρεμία (καθίζηση-διαύγαση)
E. απομάκρυνση καθαρών
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
κατακράτηση
στερεών / λιπών

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ
(BUFFER)

ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ
(SBR)

– OPTIONAL –
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Φρεάτιο συλλογής και διάθεσης καθαρών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός των μονάδων έγινε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:


❖DIN 4261 και EN 12 566-3 «προκατασκευασμένες μονάδες για την επεξεργασία αστικών λυμάτων ισοδυνάμου πληθυσμού έως 50 ατόμων».

❖ DIN 4261-1 «Μικρές μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων»
Μετά την επιλογή του τύπου μονάδας γίνεται ο προσχεδιασμός χωροθέτησης της μονάδας στον προτεινόμενο χώρο του πελάτη.


Παρακάτω απεικονίζεται ενδεικτικά ο σχεδιασμός της μονάδας τύπου
Comp-OXY-12-30 PE (ισοδυνάμου πληθυσμού max. 30 ατόμων)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ
ΚΑΤΟΨΗ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τα Βασικά εξαρτήματα:

-Προκατασκευασμένες πλαστικές μονοθάλαμες δεξαμενές από υλικό υψηλής ποιότητας πολυαιθυλενίου (PE) με χονδρό πάχος τοιχίου και κατάλληλες νευρώσεις που καθιστούν τη δεξαμενή στιβαρή και άκαμπτη σε πιέσεις, με κατάλληλες ανθρωποθυρίδες πρόσβασης με καπάκια.

-Πλήρης τεχνικός εξοπλισμός αποτελούμενος από: ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες, ένα αεροσυμπιεστή, υποβρύχιους διαχύτες λεπτής φυσαλίδας, υποβρύχιο αναδευτήρα (ανάλογα του τύπου της επιλεγόμενης μονάδας), σωληνώσεις-εξαρτήματα σύνδεσης, ηλεκτρικός πίνακας/αυτοματισμός (έλεγχος με Οθόνη LCD και LED προειδοποίησης), εγχειρίδιο χειριστή με κανονισμούς λειτουργίας και συντήρησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στιβαρές προκατασκευασμένες πλαστικές δεξαμενές κατάλληλες για τοποθέτηση εντός του εδάφους, εύκολο στην εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με εκσκαφέα. Σκάβεται ο κατάλληλος λάκκος ανάλογος του τύπου της μονάδας, τοποθετούνται οι δεξαμενές (λαιμοί πρόσβασης με καπάκια στις αντίστοιχες ανθρωποθυρίδες), συνδέονται οι ήδη προκατασκευασμένες σωληνώσεις στα προσχηματισμένα ανοίγματα και στο τέλος γίνονται οι επιχώσεις με την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου. Ο ηλεκτρικός πίνακας, κατάλληλος για τοποθέτηση σε υπαίθριο χώρο, τοποθετείται πλησίον της μονάδας και η μονάδα είναι έτοιμη προς χρήση.

Επιπρόσθετος προσφερόμενος εξοπλισμός/παροχές (κατ' επιλογήν –OPTIONAL-)

Ανάλογα της χρήσης των επεξεργασμένων λυμάτων (καθαρά) μπορούν να γίνουν οι κάτωθι επιλογές:

•Χρήση του επεξεργασμένου νερού για άρδευση: στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί α) μονάδα φίλτρανσης και απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV. Η εντατική υπεριώδη ακτινοβολία απενεργοποιεί τα υπόλοιπα βακτήρια στο επεξεργασμένο απόβλητο τα οποία νεκρώνονται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. β) Δεξαμενή/αντλιοστάσιο συλλογής και διάθεσης των καθαρών

•Υπεδάφια διάχυση των επεξεργασμένων υγρών: στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί:

α) φρεάτιο συλλογής των καθαρών για τροφοδοσία στο υπεδάφιο σύστημα διάχυσης.

β) κατάλληλο σύστημα υπεδάφιας διάχυσης των επεξεργασμένων αποβλήτων στο έδαφος, το οποίο βασικά εξαρτάται από την ταχύτητα διάχυσης του νερού στο υφιστάμενο έδαφος.